Vuokrausehdot

Vuokrausehdot

v1.3 25.07.2021 12:00

Nämä ehdot korvaavat kaikki aiemmin voimassaolleet vuokrausehdot.

Seuraavia ehtoja sovelletaan vuokralleantajan VRUM VRUM Oy, Y-tunnus: 3212441-1 (jäljempänä vuokraamo) ja vuokralleottajan (jäljempänä asiakas) välillä.

Vuokrausehdoissa sovelletaan aina voimassa olevaa hinnastoa.

Hinnasto >

1. AJONEUVON KÄYTTÖ JA RAJOITUKSET

a. Asiakkaan on huolehdittava ajoneuvosta kuin omastaan ja oltava erityisen huolellinen ja varovainen kaikissa ajoneuvon ajamiseen ja käyttöön liittyvissä asioissa. Vaaranvastuu ajoneuvosta siirtyy asiakkaalle vuokrauksen alkaessa ja päättyy ajoneuvon palauttamiseen vuokrausehtojen kohdan 8. mukaisesti.

b. Asiakas on ajoneuvon pääasiallinen käyttäjä ja saa omalla vastuullaan luovuttaa ajoneuvon vain henkilölle, jonka tiedot on toimitettu varausvaiheessa vuokraamolle. Asiakkaalla ja mahdollisella lisäkuljettajalla on velvollisuus tutustua palvelun käyttöehtoihin, ja heidän on täytettävä muut lainsäädännön ja vuokraamon asettamat ehdot ajoneuvon kuljettamiselle.

c. Asiakas hyväksyy, että vuokraa yhteiskäyttöisen ajoneuvon eikä vuokraamon edustaja ole tarkastamassa ajoneuvon kuntoa, kun asiakas noutaa ajoneuvon. Asiakas sitoutuu valokuvaamaan ajoneuvon joka suunnasta noutohetkellä ja lataamaan ne varausjärjestelmän kautta VRUM VRUMin palvelimelle varauksen aktivointivaiheessa. Mikäli kuvien lataus ei syystä tai toisesta onnistu nouto hetkellä niin valokuvat on lähetettävä osoitteeseen info@vrum.fi ja soitettava asiakaspalveluun varauksen aktivoimiseksi. Asiakkaan on myös ilmoitettava vuokraamolle ennen auton käyttöönottoa vaurioista, joita ei ole merkitty auton poikkemalistaan. Vaurioiden tarkastus tapahtuu myös varausjärjestelmässä varauksen aktivointivaiheessa.

d. Ajoneuvoa ei saa käyttää toisen auton hinaukseen tai työntämiseen, kilpa-ajoon, jäällä ajoon, yleisten tiealueiden ulkopuoliseen ajoon, opetusajoon tai mihinkään normaalista käytöstä poikkeavaan.

e. Ajoneuvoa ei saa viedä Suomen rajojen ulkopuolelle ilman vuokraamon erillistä lupaa. Luvaton maastavienti johtaa viranomaisilmoitukseen ja auton käyttöluvan poistoon, joka sammuttaa auton välittömästi. Palautumattomista ja viranomaisten haltuun ottamista ajoneuvoista asiakkaalta laskutetaan kulut ajoneuvon palauttamisesta takaisin Suomeen sekä mahdolliset seisontapäivät ilman ylärajaa.

f. Tupakointi ja eläinten kuljetus irrallaan ajoneuvossa on kielletty. Kiellon rikkominen johtaa siivouskulujen veloittamiseen asiakkaalta voimassa olevan erillishinnaston mukaisesti.

g. Ajoneuvo on lukittava aina, kun siitä poistutaan. Vuokrauksen aikana ovet on avattava ja lukittava normaalisti ajoneuvon avaimilla. Vuokrauksen päätteeksi auto on lukittava ohjeistetulla tavalla. Lue Varaaminen ja autonhallinta >

h. Asiakas sitoutuu noudattamaan eri asiakaspalvelukanavien kautta hänelle annettuja ohjeita ajoneuvon käyttämisestä, vaikka niitä ei olisi erikseen vuokrausehdoissa mainittu.

2. ASIAKKAAN KORVAUSVELVOLLISUUS

2.1. Vauriot ja vahingot

Asiakas on velvollinen palauttamaan ajoneuvon ja sen varusteet noutohetkeä vastaavassa kunnossa.

a. Asiakas korvaa ajoneuvolle ja sen varusteille tapahtuneet vahingot sekä kadonneet osat ja varusteet voimassa olevan erillishinnaston mukaisesti. Vahingonkorvausvelvollisuus koskee ajoneuvoa ja sen osia ja varusteita kokonaisuudessaan, mukaan luettuna alusta, renkaat, vanteet, tuulilasi, ikkunat, pölykapselit, antennit, nokkakärryt ja muut vastaavat sekä muut ajoneuvossa olleet varusteet ja tarvikkeet. Asiakas on velvollinen tarkastamaan auton varusteet ja tarvikkeet vuokrauksen alussa ja ilmoittamaan vuokraamolle mahdollisista vioista ja puutteista.

b. Asiakas on vuokrauksen aikana ajoneuvon haltija ja on velvollinen maksamaan vuokra-aikana ajoneuvon käyttämisestä aiheutuvat sakko-, pysäköinti- ja pysäköintivirhemaksut, tietullit ja ruuhkamaksut sekä mahdolliset muut vuokraukseen liittyvät sekä siitä aiheutuvat tai perittävät maksut kaikkine kustannuksineen. Käsittelemistään maksuista vuokraamo perii veloitettavan summan lisäksi voimassa olevan palveluhinnaston mukaisen käsittelymaksun.

c. Asiakas on vastuussa vuokrausohjeiden vastaisen toimintansa tai laiminlyöntiensä aiheuttamista seurauksista ja niistä aiheutuvista kustannuksista myös vuokrauksen jälkeen. Tällaisia ovat muun muassa ajoneuvon virheellinen pysäköinti, ajoneuvon lukittumisen varmistamisen laiminlyönti, valojen tai muun virtaa kuluttavan varusteen jättäminen päälle, ikkunoiden jättäminen avoimeksi ja muu vastaava huolimattomuus tai piittaamattomuus. Käsittelemistään laiminlyönneistä vuokraamo perii asiakkaalta voimassa olevan palveluhinnaston mukaisen maksun.

d. Asiakas on velvollinen siivoamaan tai korvaamaan tavanomaista suuremmat likaantumiset. Asiakas sitoutuu pyyhkimään tahrat, keräämään irtoroskat ja ravistelemaan matot, kun hän palauttaa ajoneuvon. Laiminlyönneistä aiheutuneesta siivouksesta vuokraamo veloittaa asiakkaalta siivouskulut voimassa olevan palveluhinnaston mukaisesti.

e. Mikäli asiakas kadottaa ajoneuvon avaimet, hän on valitsemastaan vakuutusturvasta riippumatta velvollinen korvaamaan täysimääräisenä kaikki vuokraamolle avainten katoamisesta aiheutuvat kulut, mukaan lukien mahdolliset siirtokulut, seisontapäivät, lukkojen ja avainten uusimisesta aiheutuvat kulut sekä mahdolliset muut ajoneuvolle aiheutuneet vahingot.

f. Mikäli asiakas ilmoittaa ajoneuvon varastetuksi, hänen on palautettava ajoneuvon avaimet vuokraamolle. Mikäli asiakas ei palauta avaimia, hän on velvollinen korvaamaan sekä ajoneuvon että sen varusteet täydestä arvosta.

2.2. Vakuutukset

a. Ajoneuvossa on normaalilaajuinen liikennevakuutus, joka kattaa syyttömälle osapuolelle aiheutetut vahingot valitun vakuutusomavastuun ylittävältä osalta. Lisäksi ajoneuvossa on eläin-, palo-, varkaus-, vaunuvahinko- ilkivalta- ja autopalveluvakuutus. Nämä korvaavat normaalien vakuutusehtojen mukaiset vahingot valitun vakuutusomavastuun ylittävältä osalta. Asiakkaan omaisuus ei ole varkausvakuutuksen piirissä. Vakuutus ei korvaa ajoneuvolle sattuneita vahinkoja, jotka asiakas on aiheuttanut huolimattomalla käsittelyllä, tuottamuksellisesti tai tahallaan. Mikäli ulkopuolinen taho aiheuttaa autolle vaurioita vuokrauksen aikana, on asiakas velvollinen toimittamaan vuokraamolle vahinkoilmoituksen ja vahingon aiheuttaneen osapuolen sitoumuksen vahinkojen korvaamisesta.

b. Vuokraamo laskuttaa asiakasta vahinkotapahtumista erillishinnaston mukaisesti, jolloin yläraja on valitun omavastuun suuruinen tai hinnastossa erikseen mainittu. Asiakas on kuitenkin velvollinen korvamaan täysimääräisenä sellaiset vauriot, jotka hän on aiheuttanut ajoneuvolle huolimattomuuttaan tai tahallisesti. Vuokraamo laskuttaa lisäksi vauriosta aiheutuvan seisonta-ajan asiakkaalta, kuitenkin enintään 7 vuorokauden ajalta. Seisonta-ajan korvauksen suuruus määräytyy vuokrauksen maksimi päivähinnan mukaisesti.

c. Mikäli asiakas on vuokrauksen yhteydessä ja ennen varauksen alkamista ottanut vapaaehtoisen lisämaksullisen palvelun omavastuun pienentämiseksi, tämä palvelu tulee voimaan vain ja ainoastaan kaskon piiriin kuuluvien vahinkojen korvauksiin eikä päde erillishinnastossa mainittuihin korvaushintoihin. Omavastuun pienennys on voimassa vain, mikäli se on maksettu maksupalvelussa ennen varauksen alkamista ja kattaa kyseisen vahinkotyypin mukaisen tapahtuman.

d. Asiakas voi varaamisen yhteydessä tai ennen varauksensa alkamista ostaa lisämaksullisen rengasvakuutuksen ja tuulilasivakuutuksen. Vapaaehtoinen ja lisämaksullinen rengasvakuutus korvaa renkaan puhkeamisesta aiheutuneet suorat kustannukset, kuten renkaan paikkaamisen tai uusimisen ja mahdollisen hinauspalvelun. Vakuutus ei korvaa vajaalla renkaalla ajamisesta aiheutuneita lisävaurioita, puhkeamisen aiheuttamia epäsuoria kustannuksia eikä ajoneuvolle eikä kolmansille osapuolille aiheutuneita lisävahinkoja. Vapaaehtoinen ja lisämaksullinen tuulilasivakuutus poistaa asiakkaan omavastuun kiveniskemätapauksissa tai tuulilasin haljettua. Molemmat tässä kohdassa (2.2.d.) mainitut vakuutukset ovat voimassa vain, mikäli ne on maksettu maksupalvelussa ennen varauksen alkamista.

e. Asiakas on velvollinen korvaamaan edellä mainittujen vakuutusten ulkopuoliset vahingot, kuten vauriot ajoneuvon verhoilussa, täysimääräisinä. Asiakas on velvollinen korvaamaan vuokraamolle vahingot täysimääräisinä ilman omavastuurajoitusta myös, mikäli vahinkojen syynä on jokin seuraavista: ylikuormaus, ajoneuvossa tupakointi, yli- tai vajaapaineisilla renkailla ajaminen, väärän polttoaineen käyttäminen, päihtyneenä ajaminen, lumivahingot, ajaminen ajoneuvon koko huomioon ottaen liian ahtaissa tiloissa, huonokuntoisilla teillä tai alueilla ajaminen tai ajoneuvon muu huolimaton tai virheellinen käyttö esim. kolhaisu ovien avauksessa tai kuormatavaran käsittelyssä.

3. VUOKRAHINNAN JA VAKUUDEN SUORITTAMINEN

a. Ajoneuvon vuokra maksetaan varausjärjestelmän kautta varauksen yhteydessä.

b. Vuokraamolla on oikeus pidättää asiakkaan maksuja ja vakuuksia, mikäli asiakkaalla on aiempia maksamattomia laskuja vuokraamolle.

4. VUOKRAAMON VELVOLLISUUDET

a. Vuokraamo huolehtii siitä, että ajoneuvo on asiakkaan noudettavissa käyttökuntoisena ja sovittuna aikana. Ajoneuvon käytöstä annetaan pyydettäessä opastusta mahdollisuuksien mukaan.

b. Mikäli ajoneuvon nouto viivästyy vuokraamosta johtuvasta syystä eikä asiasta ole tiedotettu asiakasta riittävästi etukäteen, asiakas voi vaatia korvausta, alennusta tai purkaa sopimuksen. Korvauksen enimmäismäärä on rajattu vuokra-ajan vuokraan.

5. AJONEUVON POLTTOAINE JA HUOLENPITOVELVOLLISUUS

a. Ajoneuvo vuokrataan ja palautetaan täyteen tankattuna. Asiakas on vastuussa siitä, että ajoneuvossa käytetään oikeanlaista polttoainetta. Asiakas on velvollinen vuokrauksen päätteeksi tankkaamaan ajoneuvon täyteen riippumatta ajomatkan pituudesta.

b. Mikäli asiakas palauttaa ajoneuvon sitä tankkaamatta, vuokraamo veloittaa asiakkaalta puuttuvan polttoaineen hinnan sekä sakkomaksun voimassa olevan palveluhinnaston mukaisesti.

c. Asiakas vastaa täysimääräisesti vahingoista, jotka aiheutuvat väärän polttoaineen tai muun nesteen, varaosan tai lisävarusteen käytöstä.

d. Asiakkaan on tarkistettava säännöllisesti moottoriöljyt, jäähdytinneste ja rengaspaineet.

e. Tuulilasinpesuneste ei sisälly vuokrahintaan. Asiakas on velvollinen lisäämään lasinpesunestettä tarvittaessa. Kun talvinopeusrajoitukset ovat voimassa, lasinpesunestesäiliöön lisättävän lasinpesunesteen on oltava pakkasen kestävää. Asiakas on velvollinen korvaamaan pakkasen aiheuttamat jäätymisvauriot, jotka johtuvat vääränlaisen lasinpesunesteen käytöstä.

6. ASIAKKAAN TEHTÄVÄT VIKATILANTEISSA TAI VAHINKOTAPAUKSISSA

a. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan kaikista varkaus- ja liikennevahingoista aina vuokraamolle ja poliisille. Asiakkaan on toimitettava poliisin tekemä raportti vuokraamolle. Mikäli asiakas ei ole tehnyt poliisille ilmoitusta, hän vastaa täysimääräisesti myös mahdollisen vastapuolen vahingoista.

b. Asiakkaan on ilmoitettava vuokraamolle viipymättä ajoneuvossa ilmenevistä vioista jatkotoimenpiteiden sopimiseksi. Mikäli asiakas laiminlyö ilmoitusvelvollisuutensa, hän on velvollinen korvaamaan vian korjaamisen pitkittymisestä aiheutuneet lisäkustannukset. Asiakkaalla ei ole oikeutta korjata tai korjauttaa mahdollisia ajoneuvossa ilmeneviä vikoja tai vaatia niistä korvausta vuokraamolta ilman erillistä sopimusta.

c. Asiakkaan on toimitettava vuokraamolle vahinkoilmoitus kaikista vahinkotapahtumista. Mikäli asiakas ei toimita vahinkoilmoitusta, vuokraamolla on oikeus veloittaa kaikki vahingot asiakkaalta täysimääräisinä.

7. VUOKRAAMON VASTUU VIRHETAPAUKSISSA

a. Mikäli vuokratussa ajoneuvossa tai vuokraamon järjestelmissä ilmenee tekninen vika tai muu oleellinen sopimuksen mukaista käyttöä estävä virhe ajoneuvon vuokra-aikana, asiakas voi vaatia virheen tai vian korjaamista tai vuokranalennusta.

b. Asiakas voi vaatia koko vuokrasopimuksen purkua, mikäli vika tai virhe on niin suuri, että se estää ajoneuvon käytön vuokra-aikana kokonaan eikä vuokraamo tarjoa vaihtoehtoista ajoneuvoa asiakkaalle. Sopimusta ei voi purkaa, mikäli virhe voidaan kohtuullisessa ajassa korjata tai jos vuokraamo korvaa ajoneuvon vastaavalla ajoneuvolla. Vuokraamo ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle virheestä tai viasta aiheutuvia kuluja eikä kuluja, jotka syntyvät, jos asiakas jatkaa matkaansa jollakin toisella kulkuneuvolla.

c. Vuokraamon korvausvelvollisuus rajoittuu ajoneuvosta maksettuun vuokrasummaan.

8. AJONEUVON PALAUTUS VUOKRAUKSEN PÄÄTTYESSÄ

a. Asiakas on velvollinen palauttamaan ajoneuvon sopimuksen mukaisesti. Mahdollisista muutoksista palautusaikaan on aina sovittava etukäteen, eikä vuokra-ajan jatkaminen ole aina mahdollista. Mikäli sopimuksen jatkaminen on mahdollista vuokraamon puolesta, veloitus määräytyy voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Asiakas voi jatkaa itse varausta suoraan varausjärjestelmästä mikäli ajoneuvossa ei ole tiedossa muita varauksia.

b. Mikäli asiakas palauttaa ajoneuvon myöhässä, häneltä veloitetaan myöhästymissakko voimassa olevan palveluhinnaston mukaisesti. Vuokraamo ilmoittaa myös kaikki palauttamatta jääneet ajoneuvot poliisille.

c. Vuokra määräytyy alkuperäisen sopimuksen mukaan, vaikka asiakas palauttaisi ajoneuvon ennen sovittua aikaa, mikäli muuta ei ole sovittu. Asiakas ei ole oikeutettu hyvitykseen maksamistaan, mutta käyttämättä jääneistä palveluista.

d. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan vuokraamolle ajoneuvossa mahdollisesti ilmenneet viat tai vauriot viimeistään palautuksen yhteydessä. Mikäli asiakas laiminlyö ilmoitusvelvollisuutensa, vakuutusturvan voimassaolo päättyy ja asiakkaalta veloitetaan laiminlyönnistä mahdollisesti aiheutuvat lisävahingot.

e. Asiakas hyväksyy, että vuokraamon edustaja ei ole tarkastamassa ajoneuvon kuntoa, kun asiakas noutaa tai palauttaa ajoneuvon. Asiakas sitoutuu valokuvaamaan ajoneuvon joka suunnasta noutohetkellä ja lataamaan ne varausjärjestelmän kautta VRUM VRUMin palvelimelle varauksen aktivointivaiheessa. Mikäli kuvien lataus ei syystä tai toisesta onnistu nouto hetkellä niin valokuvat on lähetettävä osoitteeseen info@vrum.fi. Mikäli asiakkaan puhelin tai kamera ei toimi, hän on siitä huolimatta velvollinen dokumentoimaan syntyneet vauriot ja ilmoittamaan niistä vuokraamolle.

f. Ajoneuvon palauttaminen ohjeiden vastaisesti katsotaan myöhästymiseksi, ja asiassa toimitaan kohdan 8.b. mukaisesti, kunnes ajoneuvo on vuokrausohjeistuksen mukaisesti pysäköitynä ja vuokrausehtojen mukaisessa kunnossa. Asiakas sitoutuu palauttamaan ajoneuvon vuokraamon ohjeistamalle paikalle ja mahdollisissa poikkeustapauksissa ja -järjestelyissä pyytämään vuokraamolta erillisen ohjeistuksen palautukseen.

g. Riippumatta vuokrauksen alkuperäisestä päättymisajasta vuokrasopimuksen ja ajoneuvon haltijuuden katsotaan jatkuvan seuraavan asiakkaan vuokrauksen alkamishetkeen saakka. Haltijana asiakas vastaa ajoneuvolle palauttamisen jälkeen aiheutuvista seuraamusmaksuista, kuten virheellisestä pysäköinnistä syntyvistä maksuista. Seuraamusmaksujen välttämiseksi asiakkaalla on seuraavan vuokrauksen alkamiseen asti mahdollisuus siirtää, tankata tai puhdistaa ajoneuvo vuokrausehtojen ja -ohjeiden mukaisesti. Käytetystä lisäajasta veloitetaan erikseen ilmoitettu maksu. Vaurioiden osalta asiakkaan vastuu rajoittuu kohdan 8.e. mukaisesti palauttamishetkellä otettujen valokuvien osoittamaan tilanteeseen.

h. Asiakas on velvollinen palauttamaan ajoneuvon ohjeistuksen mukaisesti ja yleisiä liikenne- ja pysäköintisääntöjä noudattaen. Ajoneuvoa ei saa palauttaa alueelle, jossa on voimassa oleva tai kolmen vuorokauden kuluessa voimaan tuleva siirtokehotus. Vaikka ajoneuvo olisi ollut noutohetkellä virheellisesti pysäköity, ei tämä muuta asiakkaan vastuuta huolehtia oikeasta pysäköinnistä palautushetkellä.

9. VUOKRAUKSEN PERUUTUS- JA MUUTOSEHDOT

9.1. Peruutus

a. Peruutustapauksissa asiakkaan maksama vuokrahinta vähennettynä mahdollisilla luottokorttimaksukuluilla palautetaan asiakkaan käyttämälle maksuvälineelle neljän (4) pankkipäivän kuluessa, mikäli peruutus on tehty vähintään 48 tuntia ennen vuokrauksen alkua. Alle 48 tunnin tehtävistä peruutuksista pidätetään kuluina 25 % vuokrauksen hinnasta. Alle 24 tunnin tehtävistä peruutuksista peritään kuluina 75% koko varauksen hinnasta.

b. Mikäli asiakas antaa vuokraamolle virheellisiä henkilötietoja tai yrittää saada ajoneuvon haltuunsa ilman vuokraamon hyväksyntää, vuokraamo ei ole velvollinen palauttamaan sille mahdollisesti suoritettuja maksuja.

9.2. Muutos

a. Muutostapauksissa vähintään 48 tuntia ennen vuokrauksen alkua muutokset ovat maksuttomia mikäli ajoneuvo on vapaana myöhempänä ajankohtana ja vuokrauksen lopullinen hinta on sama. Vuokrahinnan muuttuessa isommaksi asiakkaan on maksettava vuokrahinnan erotus. Halvemmissa vuokrauksissa ylijäämää ei palauteta.

b. Alle 24 tunnin muutoksissa vuokraamo veloittaa lisämaksun, joka vastaa 25% vuokrauksen kokonaishinnasta. Mikäli siirretyn vuokrauksen hinta muuttuu isommaksi asiakkaan on maksettava vuokrahinnan erotus. Halvemmissa vuokrauksissa ylijäämää ei palauteta.

9.3. Peruutusturva

a. Peruutusturva antaa asiakkaalle joustavammat ehdot muuttaa tai peruuttaa varausta. Peruutusturva voidaan ostaa vain ensimmäisen varauksen yhteydessä. Eli mm. varauksen siirron yhteydessä peruutusturvaa ei voi enää ostaa.

b. Varauksen peruutus on maksuton 24 tuntia ennen vuokrauksen alkua. Alle 24 tunnin peruutuksissa veloitamme 25% vuokrauksen hinnasta.

c. Varausta voi muuttaa maksutta kerran ennen varauksen alkua. Seuraavissa muutoksissa pätee kohdan 9.2. ehdot.

10. VUOKRASOPIMUKSEN PURKAMINEN

Mikäli asiakas rikkoo sopimusehtoja tai vuokraamo arvioi, ettei asiakas kykene noudattamaan sopimusta tai käyttämään vuokraamaansa ajoneuvoa asianmukaisesti, vuokraamolla on oikeus purkaa sopimus. Vuokraamolla on myös oikeus purkaa sopimus, jos ajoneuvo on esimerkiksi kolarin tai varkauden takia on vioittunut siinä määrin, ettei sen vuokrausta voida jatkaa. Asiakkaan tulee näissä tapauksissa palauttaa ajoneuvo heti vuokraamolle.

11. MUUT EHDOT

a. Asiakkaalla on oltava voimassa oleva ajo-oikeus (ajokortti), jonka ajo-oikeusluokka oikeuttaa kuljettamaan vuokrattua ajoneuvoa, ja asiakkaan on oltava ajokunnossa. Asiakas on vastuussa siitä, että mahdollinen lisäkuljettajaksi varaukseen merkitty henkilö on ajokunnossa ja tällä on voimassa oleva ajo-oikeus (ajokortti), jonka ajo-oikeusluokka oikeuttaa tämän kuljettamaan vuokrattua ajoneuvoa. Asiakas on velvollinen antamaan tiedon näistä vuokrausehdoista sille henkilölle, jolle hän vuokraamansa ajoneuvon sopimuksen niin salliessa luovuttaa. Vuokrauksen tehnyt asiakas on aina itse ajoneuvon haltija ja vastuussa kaikesta ajoneuvolla tehdyistä ja sille sattuneista asioista, huolimatta siitä, kuka ajoneuvoa ajaa.

b. Asiakas hyväksyy, että hänestä voidaan ottaa kuvia valvontakameralla, kun hän noutaa tai palauttaa vuokraamansa ajoneuvon. Asiakas hyväksyy, että ajoneuvon sijainti ja ajettu reitti voidaan paikantaa GPS-paikantimella ja tallentaa milloin tahansa vuokra-aikana ja sen jälkeen.

c. Vuokraamolla on oikeus tarkistaa asiakkaan ilmoittamat henkilötiedot ja tarvittaessa kerätä sopimusehtojen määrittämiseksi tietoa muista rekistereistä. Vuokraamolla on oikeus pyytää asiakkaalta tarkentavia tietoja tämän henkilöllisyydestä ennen ajoneuvon luovuttamista. Taloudellisen riskin vuoksi VRUM VRUM Oy ei vuokraa ajoneuvoja asiakkaille, joilla on voimassa olevia maksuhäiriömerkintöjä.

d. Vuokraamo ylläpitää rent.vrum.fi-osoitteessa sijaitsevaa varausjärjestelmää ja korjaa mahdolliset palvelussa esiintyvät virheet parhaan kykynsä mukaisesti. Mikäli palvelussa kuitenkin on ilmiselvä virhe esimerkiksi hinnassa, kuvauksessa tai jossain yksityiskohdassa, varaa vuokraamo oikeuden perua varauksen tai tarjota asiakkaalle kohtuulliseksi katsomansa korvaava vaihtoehto.

12. RIITAKYSYMYSTEN RATKAISU

Jos sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi, asiakas voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn asiakkaan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

Riidat vuokraamon ja asiakkaan välillä pyritään ratkaisemaan pääasiallisesti neuvottelemalla. Tuomioistuimeen asti viedyt riita-asiat tulee nostaa vuokraamon kotipaikkakunnalla Vantaalla.